བོད་ཀྱི་རས་བྲིས་རི་མོ།

2022-10-04
346

བོད་ཀྱི་རས་བྲིས་རི་མོ་ནི་དུས་རབས་20པའི་ལོ་རབས་80པར་དར་བའི་རི་མོ་འབྲི་རྩལ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེར་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐང་ག་དང་ལྡེབས་རིས་བཞེངས་རྩལ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ཁུལ་གྱི་སྨྱུག་བྲིས་རི་མོའི་གཞི་རྒྱུ་འདུས་ཡོད་ལ། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དངོས་མཚོན་རི་མོ་དང་དེང་རབས་ཀྱི་རི་མོ་འབྲི་རྩལ་དཔྱད་གཞིར་ཡང་འཛིན་ཡོད་པས། དེ་ཉིད་ཀྲུང་གོའི་བོད་རང་གི་དེང་རབས་རི་མོ་འབྲི་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། རི་མོའི་འབྲི་རྩལ་འདི་ལས་རང་རྒྱལ་གྱི་དེང་རབས་རི་མོའི་འབྲི་སྟངས་ཐད་གསར་གཏོད་བྱུང་བ་མཚོན་ཡོད།

684750_yis_1574923135287_s.jpg

འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་བརྩམས་ཆོས《བདུད་རྩི་དང་མཇལ་དར》

684754_yis_1574923144741_s.jpg

འདི་ནི་བདེ་སྒྲོན་གྱི་བརྩམས་ཆོས《འབྲི་གཡག》

684751_yis_1574923136473_s.jpg

འདི་ནི་ཧན་ཧྲུའུ་ལི་ཡི་བརྩམས་ཆོས《དུས་སྟོན》

684752_yis_1574923136988_s.jpg

འདི་ནི་ཚེ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས《བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན》

684758_yis_1574923151854_s.jpg

འདི་ནི་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བརྩམས་ཆོས《བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ》


  • 顶 0