པད་མ་གངས་རིའི་སྟོན་ཁའི་མཛེས་ལྗོངས།

2019-11-04
0

1.jpg

པད་མ་གངས་རིའི་སྟོན་ཁའི་མཛེས་ལྗོངས།

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

པད་མ་གངས་རིའི་སྟོན་ཁའི་མཛེས་ལྗོངས།

     སད་ཀྱིས་དུས་ཐོན་རྗེས་པད་མ་གངས་རི་ནི་སྟོན་ཁའི་བྱིས་སྒྲུང་གི་ཞིང་ཁམས་དང་འདྲ་ཞིང་། རི་བོ་དང་། གྲོག་རོང་། སྤང་ལྗོངས་བཅས་ཀྱི་ཚོན་མདོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་དང་མཚུངས། རི་བོ་གངས་ཀྱིས་བཀླུབས་ཤིང་། གསེར་མདོག་གི་གསོམ་སྡོང་དང་། ཤིང་སྡོང་། ཚེར་སྡོང་བཅས་ཀྱི་གསེབ་ཏུ་འོད་མདངས་འཕྲོ་བཞིན་ཡོད། པད་མ་གངས་རིའིUདབྱིབས་ཀྱི་གྲོག་རོང་དང་མུ་མཐའ་མེད་པའི་གངས་རི་ལ་ལྟ་སྐབས་རི་རྩེ་ནི་སྤྲིན་དཀར་གྱིས་གཡོགས་ཏེ། ཁ་བ་མཐུག་པོ་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དང་ས་གཞི་ཡོངས་སུ་སྟོན་གྱི་མཛེས་ཉམས་ཀྱིས་བརྒྱན་པས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་རེད།

  • 顶 0