ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་ཞབས་བྲོའི་འགྲན་བསྡུར།

2019-08-28
0

༄༅།།ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་ཞབས་བྲོའི་འགྲན་བསྡུར།

ཟླ་8ཚེས་25ཉིན། ཧྲང་ཧའེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞབས་བྲོ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་ཞབས་བྲོའི་དུས་ཆེན་དང་ཞབས་བྲོའི་འགྲན་བསྡུར་མཇུག་སྒྲིལ་བ་རེད། འགྲན་བསྡུར་དེ་ལོ་7-15བར་གྱི་ཞབས་བྲོར་དགའ་ཞེན་ཡོད་པ་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ལོ་ཆུང་བྱིས་པར་དམིགས་ཡོད། ཞབས་བྲོའི་རིགས་ནང་ཀྲུང་གོའི་ཞབས་བྲོ་དང་། པ་ལི་ཞབས་བྲོ། དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་ཞབས་བྲོ་སོགས་ཚུད་ཡོད། འདི་ནི་འགྲན་ཞུགས་པ་ཆུང་ཆུང་གིས་《བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ》ཞེས་པའི་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་བཞིན་པ།

  • 顶 0