མདོ་ཆེན་མཚེའུ་འགྲམ་གྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག

2019-06-05
0

༄༅།།མདོ་ཆེན་མཚེའུ་འགྲམ་གྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག

    མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ཁྱུ་གཅིག་གིས་བོད་ལྗོངས་གྲོ་མོ་རྫོང་མདོ་ཆེན་མཚེའུ་འགྲམ་དུ་ངལ་གསོལ་བཞིན་པ། 

༄༅།།མདོ་ཆེན་མཚེའུ་འགྲམ་གྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག


  • 顶 0