ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་ཅ་ཙི་ཉིང་ཞིང་ཆེན་དུ་རང་ལྕེབས་རྣམ་པའི་རླངས་འཁོར་འབར་གས་ཀྱི་འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་པས་ཉེན་རྟོག་པ་མི་༨ཤི་བ།

2019-06-05
0

༄༅།།ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་ཅ་ཙི་ཉིང་ཞིང་ཆེན་དུ་རང་ལྕེབ་རྣམ་པའི་རླངས་འཁོར་འབར་གས་ཀྱི་ འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་པས་ཉེན་རྟོག་པ་མི་8ཤི་བ། ཟླ་༦ཚེས་༢ཉིན་ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་པོས་ར་སྤྲོད་བྱས་དོན། ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་ཤར་རྒྱུད་ཅ་ཙི་ཉིང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཉེན་རྟོག་ཁང་ཞིག་ལ་རང་ལྕེབ་རྣམ་པའི་རླངས་འཁོར་འབར་གས་ཀྱི་འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་ནས། ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་མི་༨བསད་པ་དང་མི་༧ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཡོད།

༄༅།།ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་ཅ་ཙི་ཉིང་ཞིང་ཆེན་དུ་རང་ལྕེབ་རྣམ་པའི་རླངས་འཁོར་འབར་གས་ཀྱི་ འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་པས་ཉེན་རྟོག་པ་མི་8ཤི་བ།


  • 顶 0