ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་ཅ་ཙི་ཉིང་ཞིང་ཆེན་དུ་རང་ལྕེབ་རྣམ་པའི་རླངས་འཁོར་འབར་གས་ཀྱི་འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་པས་ཉེན་རྟོག་པ་མི་8ཤི་བ།

2019-06-03
0

༄༅།།ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་ཅ་ཙི་ཉིང་ཞིང་ཆེན་དུ་རང་ལྕེབ་རྣམ་པའི་རླངས་འཁོར་འབར་གས་ཀྱི་
འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་པས་ཉེན་རྟོག་པ་མི་8ཤི་བ།

  ཟླ་6ཚེས་2ཉིན་ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་པོས་ར་སྤྲོད་བྱས་དོན། ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་ཤར་རྒྱུད་ཅ་ཙི་ཉིང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཉེན་རྟོག་ཁང་ཞིག་ལ་རང་ལྕེབ་རྣམ་པའི་རླངས་འཁོར་འབར་གས་ཀྱི་འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་ནས། ཨ་ཧྥུ་ཀ་ནི་སི་ཐན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་མི་8བསད་པ་དང་མི་7ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཡོད།


  • 顶 0