རྒྱལ་སྲས་འཇང་ཚ་ལྷ་དབོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོགས་གནད་འགའ་ལ་དཔྱད་པ།

2020-03-10
0

         ④(25)འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། 《“ལྗང་ཚ་ལྷ་དབོན་”ཞེས་པ་ཡོད་མེད་དང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ཀིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོའི་སྲས་ཡིན་མིན་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ་》 ༡༩༨༧ལོའི་《བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག་》བོད་ཡིག་དུས་དེབ་གཉིས་པ། ཤོག་ངོས༡༡༠  ༡༡༠བཅས་སུ་གསལ།

         ⑤(29)སྟག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ། 《རྒྱ་བོད་ཡིག་ཚང་ཆེན་མོ་》 སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོའི་ཟླ་༦པར་དཔར་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྒྲིགས། ཤོག་ངོས་༡༧༨  ༡༧༨བཅས་སུ་གསལ།

         ⑥(26)(27)(28)ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེམ 《ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྙིང་པོ་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་》 བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༠ལོའི་ཟླ་༡༠པར་དཔར་ཐེངས་གཉིས་པ་བཏབ། ཤོས་ངོས་༢༤༩   ༢༤༩   ༢༤༩ -༢༥༠   ༢༥༠བཅས་སུ་གསལ།

         ⑦ཡར་ལུང་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་སྡེ། 《ཡར་ལུང་ཇོ་བོའི་ཆོས་འབྱུང་》 སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༡༩༩༨ལོའི་ཟླ་༣པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ། ཤོག་ངོས་༥༩ན་གསལ།

         ⑧ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། 《དེབ་ཐེར་དམར་པོ་》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༡ལོའི་ཟླ་༡༠པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ། ཤོག་ངོས་༣༦ན་གསལ།

         ⑨⑩⑾(30)(31)དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ། 《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་》 མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༣ལོའི་ཟླ་༣པར་དཔར་ཐེངས་གསུམ་པ་བརྒྱབ། ཤོག་ངོས་༡༥༦ནས་༡༥༧  ༧༤  ༧༤  ༡༥༧  ༡༥༧བཅས་སུ་གསལ།

         ⑿⒃⒇(21)(22)(38)(44)(45)འཇམ་དབྱངས་དར་རྒྱས། 《རྒྱའི་ཡིག་ཚང་དུ་འཁོད་པའི་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་》(དེབ་དང་པོ་) ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༥པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ། ཤོག་ངོས་༣༤  ༢༠  ༣༨  ༤༢  ༤༥  ༦༣  ༨༣  ༡༦༠བཅས་སུ་གསལ།

         ⒀《དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་》 དེབ་གསུམ་པ། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༡༢པར་དཔར་ཐེངས་གཉིས་པ་བཏབ། ཤོག་ངོས་༢༩༥ན་གསལ།

         ⒁⒄(32)(33)(35)(41)(46)(48)(49)གཉའ་གོང་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན།《བོད་ཀྱི་བརྡ་རྙིང་ཡིག་ཆ་རྩ་ཆེན་བདམས་བསྒྲིགས་》 ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༡ལོའི་ཟླ་༤པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ། ཤོག་ངོས་༥༧  ༦༥  ༩༠  ༢༠༥  ༧༢  ༧༨  ༧༨བཅས་སུ་གསལ།

  • 顶 0