བོད་ཀྱི་ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཐིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་འགའ་རགས་ཙམ་གླེང་བ།

2019-12-02
0

u=4077320896,3280878406&fm=26&gp=0.jpg

གསུམ་པ། ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཐིག་གི་ཚད་ཅི་ལྟར་ངོས་འཛིན་པའི་ཐད།

  • 顶 0