སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་ཉམས་དོད་པའི་བོད་ལྷམ།

2020-04-26
0

སྤུས་ཀ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་ཉམས་དོད་པའི་བོད་ལྷམ།
བོད་ལྷམ།


བོད་ལྷམ་གྱི་དབྱིབས་འདྲ་བཞིན་པ།


བོད་ལྷམ་བཟོ་བཞིན་པ།

     བོད་དུ་ལྷམ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་ནི་ལོ་ངོ1000ལྷག་གི་སྔོན་ནས་དར་ཡོད་པ་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྷམ་བཟོ་ལག་རྩལ་ཤེས་པའི་གྲོང་ཚོ་ནི་བོད་ཀྱི་ས་གནས་གང་སར་ཁྱབ་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་སྟེ་ཆབ་མདོ་དང་བྱང་ཐང་། ལྷོ་ཁ་དང་གཞིས་ཀ་རྩེ། ལྷ་ས་སོགས་ཀྱི་ལྷམ་བཟོ་སྟངས་ལ་རང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་རེད།


  • 顶 0