ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དོད་པོ་ལྡན་པའི་སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ།

2020-04-26
0

华丽稀有的普兰服饰ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དོད་པོ་ལྡན་པའི་སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ།
ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དོད་པོ་ལྡན་པའི་སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ།

 

  བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ཀྱི་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་གི་བོད་ལྭ་དེ་མཛེས་ཤིང་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་ལྡན་པར་མ་ཟད། དེར་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཞིང་། བོད་ཁམས་སུ་ཧ་ཅང་མཐོང་དཀོན་པ་རེད།
  རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན་མིག་སྔར་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་འཁོར་ཆགས་སྡེ་བར་དུད་ཚང་བདུན་ལ་སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ་བདུན་མ་གཏོགས་མེད་ལ། ཁོང་ཚོས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་རྒྱུད་འཛིན་བྱས།
 

ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དོད་པོ་ལྡན་པའི་སྤུ་ཧྲེང་གི་བོད་ལྭ།


  • 顶 0