མཁས་དབང་ལྟག་བླ་མ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་སྐོར་གྱི་གསུང་རིན་ཐང་ཅན།

2019-05-06
0

མཁས་དབང་ལྟག་བླ་མ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་སྐོར་གྱི་གསུང་རིན་ཐང་ཅན།

རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ནི་དེང་སང་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན། གནའ་སྒྲུང་དུ་ཕ་ལམ་ལ་དབུགས་རྟ་རྔ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དང་མི་ཞིག་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་མངའ་ཞེས་བཤད། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ལུང་པ་མང་པོ་ཞིག་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་གཏེར་ཁ་བཏོན་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་དབང་རྦད་དེ་འཕྲོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད། རྗེས་སོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་རའི་ནང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཀོད་པ་དེར་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱའི་སྔོན་གྱི་དབྱིན་ཇི་ནས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འགའི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།

༼རྩོམ་སྒྲིག་པ། མགར་རྒྱལ་སྲས།༽

མཁས་དབང་ལྟག་བླ་མ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་སྐོར་གྱི་གསུང་རིན་ཐང་ཅན།
མཁས་དབང་ལྟག་བླ་མ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་སྐོར་གྱི་གསུང་རིན་ཐང་ཅན།


  • 顶 0