འབྲི་རྒྱུད་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་གནའ་བྲོ།

2019-05-30
0

འབྲི་རྒྱུད་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་གནའ་བྲོ།

         ༡

སྲིད་པ་ཡག་ལ་དང་པོ་མ་ཆགས།།

སྲིད་པ་ཡག་ལ་དང་པོ་ཆགས་བྱུང་།།

སྲིད་པ་ཡག་ལ་དང་པོ་ཆགས་ས།།

རྩ་བ་ཡག་ལ་ཙན་དན་སྡོང་པོ།།

ཙན་དན་ཡག་ལ་རྩ་བ་ཡག་བྱུང་།།

རྩ་བ་ཡག་ལ་ས་ལ་ཟུག་ཡོད།།

ཙན་དན་ཡག་ལ་སྐེད་པ་ཡག་བྱུང་།།

རྐེད་པ་ཡག་ལ་གསེར་ཤུབས་ཕྲ་མོ།།

ཙན་དན་ཡག་ལ་ལོ་མ་ཡག་བྱུང་།།

ལོ་མ་ཡག་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན།།

ཙན་དན་ཡག་ལ་རྩེ་མོ་ཡག་བྱུང་།།

རྩེ་མོ་ཡག་ལ་དགུང་དང་མཉམ་བྱུང་།།


འབྲི་རྒྱུད་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་གནའ་བྲོ།

            ༢

སྲིད་པ་ཡག་ལ་གཉིས་པ་མ་ཆགས།།

སྲིད་པ་ཡག་ལ་གཉིས་པ་ཆགས་བྱུང་།།

སྲིད་པ་ཡག་ལ་གཉིས་པ་ཆགས་ས།།

རྩ་བ་ཡག་ལ་ལྷ་ཤུག་སྡོང་པོ།།

ལྷ་ཤུག་ཡག་ལ་རྩ་བ་ཡག་བྱུང་།།

རྩ་བ་ཡག་ལ་ས་ལ་ཟུག་ཡོད།།

ལྷ་ཤུག་ཡག་ལ་སྐེད་པ་ཡག་བྱུང་།།

སྐེད་པ་ཡག་ལ་དངུལ་ཤུབས་ཕྲ་མོ།།

ལྷ་ཤུག་ཡག་ལ་ལོ་མ་ཡག་བྱུང་།།

ལོ་མ་ཡག་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན།།

ལྷ་ཤུག་ཡག་ལ་རྩེ་མོ་ཡག་བྱུང་།།

རྩེ་མོ་ཡག་ལ་དགུང་དང་མཉམ་བྱུང་།།


འབྲི་རྒྱུད་འབྲི་རྨོ་ཡུལ་གྱི་གནའ་བྲོ།

            

སྲིད་པ་ཡག་ལ་གསུམ་པ་མ་ཆགས།།

སྲིད་པ་ཡག་ལ་གསུམ་པ་ཆགས་བྱུང་།།

སྲིད་པ་ཡག་ལ་གསུམ་པ་ཆགས་ས།།

རྩ་བ་ཡག་ལ་ལྕང་མའི་སྡོང་པོ།།

ལྕང་མ་ཡག་ལ་རྩ་བ་ཡག་བྱུང་།།

རྩ་བ་ཡག་ལ་ས་ལ་ཟུག་ཡོད།།

ལྕང་མ་ཡག་ལ་སྐེད་པ་ཡག་བྱུང་།།

སྐེད་པ་ཡག་ལ་གཡུ་ཤུབས་ཕྲ་མོ།།

ལྕང་མ་ཡག་ལ་ལོ་མ་ཡག་བྱུང་།།

ལོ་མ་ཡག་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན།།

ལྕང་མ་ཡག་ལ་རྩེ་མོ་ཡག་བྱུང་།།

རྩེ་མོ་ཡག་ལ་དགུང་དང་མཉམ་བྱུང་།།   


  • 顶 0