​དུང་དཀར་མཚོ་ནག་གི་མཛེས་ཉམས།

2019-12-04
0

1.jpg

དུང་དཀར་མཚོ་ནག་གི་མཛེས་ཉམས།

2.jpg

དུང་དཀར་མཚོ་ནག་གི་མཛེས་ཉམས།

3.jpg

དུང་དཀར་མཚོ་ནག་གི་མཛེས་ཉམས།

4.jpg

དུང་དཀར་མཚོ་ནག་གི་མཛེས་ཉམས།

5.jpg

དུང་དཀར་མཚོ་ནག་གི་མཛེས་ཉམས།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། དུང་དཀར་མཚོ་ནག་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མངའ་ཁོངས་སུ་གནས་ཤིང་། མཚེའུ་ངོས་ཀྱི་རླབས་ཕྲེང་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དང་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་རེད། །


  • 顶 0