མཛོ་རྒན་རྭ་བ།

2015-06-16
0

 

   མཛོ་རྒན་རྭ་བ་མགོ་ལོག་ནང་ཁུལ་དུ་གནས་ཤིང་མཐོ་ཚད་ལ་མཚོ་ངོས་ལས་སྨི་༤༢༠༠ཡས་མས་ཡོད།  ས་དེའི་བྲག་རྡོའི་ངོས་སུ་མེ་ཏོག་གི་རིས་མཚོན་མང་དུ་གྲུབ་པའི་མེ་ཏོག་རྡོ་ལུང་དུའང་འབོད་ཅིང་།  རྒྱ་སྐད་དུ་ཧྭ་ཧྲིས་ཞ་ཞེས་འབོད་ཀྱིན་ཡོད།  མི་མང་ཤོས་གནས་འདིར་ཐོན་དུས་དབྱང་རླུང་གི་མ་འདང་པར་རྫ་སྡུག་རྒྱག་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཨང་༢༡༤པའི་འདྲེ་སྒོ་ཡང་ཟེར། 

  • 顶 0