ཝུན་ཁྲོན་གྱི་གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།

2015-06-16
0

 

ཝུན་ཁྲོན་གྱི་གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།  

 

གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།  

 

གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།  

 

གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།  

 

གཙང་གསུམ་འདུས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོང་སྡེ།  

  གཙང་བོ་གསུམ་ནི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནུབ་བྱང་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཝུན་ཁྲོན་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད། དབུས་ཆུ་དང་། ནུབ་ཆུ།   ཁྲོ་ཆུ་བཅས་ཆུ་སྣ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པས་གཙང་གསུམ་དུ་ཐོགས་པ་རེད། གཙང་གསུམ་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་སི་ཁྲོན་དུ་ས་ཡོམ་བྱུང་རྗེས་སུ་བསྐྱར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་4Aརིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཐོག་མ་ཡིན་ཞིང་། སི་ཁྲོན་དུ་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་དུ་མཐོང་དཀོན་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཝུན་ཁྲོན་རྫོང་གི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གསར་སྤེལ་ཆེས་སྔ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།  

  • 顶 0