ཁ་འབབ་ཆུ་བོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཏེ་གླང་ཆེན་ཁ་འབབ།

2015-06-15
0

 

           དེ་ནི་ཁ་འབབ་ཆུ་བོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ལ་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ཞེས་བརྗོད།  ཆུ་བོ་འདི་ནི་གངས་མཚོའི་ནུབ་ཕྱོགས་གུ་གེའི་ཡུལ་གྱི་སྟོད་རྡུལ་ཆུ་ཞེས་པའི་རི་གླང་ཆེན་གྱི་ཁ་འདྲ་བ་ནས་ཐོན་ཏེ་པྲེ་ཏ་པུ་རི།  ཁྱུང་ལུང་།  མདའ་བའི་མཐུད་ཟམ།   སྡོང་པོ་དང་མ་ནང་།  མཐོ་ལྡིང་ལྕགས་ཟམ།  རྩ་ཧྲེང་གི་ཡར་འདྲེས་ཀུ་ལི།  རོང་ལྗོངས་རྒྱ་ཟམ།  སྤྲིན་ཟམ་འོབ།   སིབ་སྐྱིད་ལ་གཞོལ་ནས་ཁུ་ནུ་རམ་པུར་དང་།  སིམ་ལ་ཧི་མ་ཅལ།   བྷཀ་ར་ནང་གལ།  པན་འཇབ་ཅན་གྲི་གྷཀྲ།  པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ཤར་ངོས་ནས་ཨ་རབ་འབི་ཨན་མཚོ་ཁུག་ཏུ་འབབ་བོ།།
            མདོར་ན་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་མངའ་རིས་ཁུལ་ནས་བརྒྱུགས་པའི་ཕྱི་འབབ་ཆུ་བོ་གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་ནི་རྒྱ་གར་གཙང་པོའི་སྟོད་རྒྱུད་དུ་འཁེལ་ཡོད།

  • 顶 0