ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་ལུ་མ་བྱང་སྟོང་མཚོ།

2015-06-15
0

 

ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་ལུ་མ་བྱང་སྟོང་མཚོ། 

 

ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་ལུ་མ་བྱང་སྟོང་མཚོ། 

 

ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་ལུ་མ་བྱང་སྟོང་མཚོ། 

  ལུ་མ་བྱང་སྟོང་མཚོ་ནི(鲁玛江冬错)བྱང་ཐང་གི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་གྱི་རི་ཐོག་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་། མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ལ་སྨི༤༨༠༠ལྷག་དང་། རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ༣༠༦ཡོད་པ་རེད།

  • 顶 0