ཧྲན་ཏན་རྟ་རའི་དངུལ་མདོག་གི་མཛེས་པ།

2019-12-04
0

ཉིན་འདི་གར། གྲང་རླུང་གི་རྐྱེན་པས་ཀན་སུའུ་ཧྲན་ཏན་རྟ་ཏར་ཁ་བ་བབས་པ་དང་། སྟོན་ཁའི་གསེར་མདོག་གི་ལྭ་བ་ཕུད་ནས་གོས་དཀར་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད། 


  • 顶 0