བོད་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོའི་ཟླ ༨ ཚེས ༡༤ ཉིན་དང་རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ཁྱེད་ཉིད་གནས་ས།

ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།>ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།>བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་འཕྲིན་གསར།

བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་འཕྲིན་གསར།

འོས་སྦྱོར།

སྐར་ཆེན།

འདི་ལས་མང་།

བོད་གླུ་རྡེབ་ཚད་ཨང་རིམ།

དགོང་ཚོགས་བྱེད་སྒོ།