བོད་ཀྱི་རིགས་རུས་འབོད་མིང་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར།

2017-04-28

 ཁྱོ་བོ། ཁྱོ་ག (丈夫)——བཟའ་ཟླ་ཕོ་ལ་ཟེར།

 ཆུང་མ།(妻子)——བཟའ་ཟླ་མོ་ལ་ཟེར།

 མག་པ།(女婿)——རང་གི་བུ་མོའི་ཁྱོ་བོར་མག་པ་ཟེར།

 མནའ་མ།(儿媳妇)——རང་གི་བུའི་ཆུང་མར་མནའ་མ་ཟེར།

 སྙིད་པོ།(大、小叔子)——ཁྱོ་གའི་ཕུ་བོ་དང་ནུ་བོ་ནི་ཆུང་མའི་སྙིད་པོ་ཡིན།

 སྙིད་མོ།(大、小姑子)——ཁྱོ་གའི་ཨ་ཅེ་དང་ནུ་མོ་ནི་ཆུང་མའི་སྙིད་མོ་ཡིན།

 སྒྱུག་པོ།(公公)——ཁྱོ་གའི་ཨ་ཕ་ནི་ཆུང་མའི་སྒྱུག་པོ་ཡིན།

 སྒྱུག་མོ།(婆婆)——ཁྱོ་གའི་ཨ་མ་ནི་ཆུང་མའི་སྒྱུག་མོ་ཡིན།

 སྐུད་པོ།(大、小舅子)——ཆུང་མའི་ཕུ་བོ་དང་ནུ་བོ་ནི་ཁྱོ་གའི་སྐུད་པོ་ཡིན།

 སྐུད་མོ།(大、小姨子)——ཆུང་མའི་ཨ་ཅེ་དང་ནུ་མོ་ནི་ཁྱོ་གའི་སྐུད་མོ་ཡིན།

 གྱོས་པོ།(岳父)——ཆུང་མའི་ཨ་ཕ་ནི་ཁྱོ་གའི་གྱོས་པོ་ཡིན།

 གྱོས་མོ།(岳母)——ཆུང་མའི་ཨ་མ་ནི་ཁྱོ་གའི་གྱོས་མོ་ཡིན།