ཆོས་ཞེས་པའི་གོ་དོན །

2017-08-01

 

  ཆོས་ཞེས་པ་འདིའི་གོ་དོན་ཤིན་ཏུ་རགས་པ་ཞིག་བཤད་ན། ཆོས་ནི་སྔོན་གྱི་སྟོན་པ་དང་བླ་མ་གང་ཡང་རུང་བས་གསར་དུ་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་དང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཞིག་མིན་པར། ཁྱིམ་བཟའ་ཚང་ནས་བཟུང་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ངན་པ། ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད་ངན་པ་དང༌། ཡིད་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དོན་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་ངན་པ་ཕྲ་རགས་གང་ཡོད་ཐམས་ཅད་འཆོས་པའམ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ལ་ཆོས་ཞེས་ཟེར་ཆོག དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་དེ་འཇིག་རྟེན་མི་ལུགས་དང་མཐུན་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཡོ་སྒྱུས་མ་བསླད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཡ་རབས་དང་མཐུན་པས། ཆུང་ས་ཁྱིམ་ཚང་ནས་བཟུང་ཆེ་ས་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། འཛམ་གླིང་འདིའི་སྤྱི་ཚོགས། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ནུས་པ་ཡོད།།

 

 

  

<